dislclaimer & voorwaarden

El Cafetín is een initiatief van Horacio Soria Events te Workum.

Kamer van Koophandel: 57823782
BTW nummer: NL36432094B01
IBAN: NL95 RABO 0111 776198
 
Disclaimer
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij streven ernaar om u zo zorgvuldig mogelijk te informeren. El Cafetin is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane (gevolg)schade ten aanzien van de op deze site getoonde informatie.
 
Copyright
Niets van deze website mag zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk  gebruik.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door El Cafetin uitgebrachte  offertes, aanbiedingen en aangegane overeenkomsten. 
 2. Verwijzingen door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes en aanbiedingen, in welke vorm dan ook , zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur welke op de offerte nader gespecificeerd kan zijn. 
 2. El Cafetin kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele heffingen van overheidswege. 

Artikel 3. Betaling 

 1. Betalingen dienen binnen de op de factuur gestelde termijn te worden voldaan. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan is deze zonder ingebrekestelling in verzuim en kan hetgeen aan El Cafetin verschuldigd is, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten. 
 2. De eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4. Annuleren

 1. Bij annulering van 7 dagen tot 48 uur voor de leveringsdatum is de opdrachtgever verplicht om 50% van de totaalprijs te betalen. 
 2. Bij annulering binnen 48 uur voor de leveringsdatum is de opdrachtgever verplicht om 95% van de totaalprijs te betalen.
 3. Annuleren kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
 4. El Cafetín is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden alle omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door El Cafetin zodanig bemoeilijken dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. El Cafetín is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever(s) en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet op grove schuld van El Cafetin. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 2. El Cafetin kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan de overeengekomen prijs van de opdracht.  

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.